รายงานศูนย์ข้อมูลกลาง

ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP
สรุปภาพรวมรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (รายจังหวัด)
สรุปภาพรวมรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (รายเดือน แยกตามผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท)
สรุปภาพรวมรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (รายเดือน ยอดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศและออนไลน์)
สรุปรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์)
สรุปรายงานการจำหน่ายสินค้า OTOP (รายจังหวัด)
เปรียบเทียบยอดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (รายจังหวัด)
แบบรายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามผลิตภัณฑ์ (รด.3)
แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ (รด.4)